Friday, August 26, 2011

Õppetöö ja iseseisev töö

Õppetöö:
Kontakttundides osalemine on väga soovitav, kuid lubatud on ka täiesti iseseisev aine omandamine eeldusel, et õppija osaleb sissejuhatavas seminaris, kus tutvustatakse aine sooritamise nõudeid ning lõpuseminaris, kus esitletakse oma taristu kasutusdisaini. Seega, hindamisele pääsevad kõik ainele registreeritud tudengid vaatamata sellele, kas ja kui palju on nad õppetöö kontakttundides osalenud.
NB! Hindamiseks peab esitama iseseisva töö (kasutusdisaini projekt) ja esitama reflekteerinud iga kontakttunnis vaadeldud teemade kohta. Nii iseseisvat tööd kui reflekteeringuid võib esitada/sooritada ühe aasta jooksul peale kursuse lõppemist.

Iseseisev töö:

Igal üliõpilasel tuleb kursuse käigus koostada ning kursuse lõpus esitada mahukas arvestuslik iseseisev töö (35 tundi). Iseseisev töö koosneb ühe või mitme taristu kasutusdisainist: ressursi kirjeldus; kasutusvaldkonna kirjeldus; tugimaterjalid, juhendid õpetajale; tööplaani moodul; tunni plaanid; tagasiside; analüüs ja soovitused.

Reflekteering (postitus oma blogis aka "kodutöö") kujutab endast analüüsi a 200-250 sõna ja ideede genereerimist vaatluspraktikumis toimunud taristu tutvustuses ja jagatud lisamaterjali ainetel. Ideede genereerimine sisaldab endas 2-3 ideed ja rakendusvõimaluse kirjeldust (iga taristu kohta), kuidas vastavaid vahendeid oma töös või tulevases töös nt. koolis rakendada õppetöö osana a 150-400 sõna. 

Kommentaar (kokku tuleb kommenteerida 6 teise kursuslase blogipostitust). Kommentaar on konstruktiivne tagasiside kirjutatule või uued mõtted ja soovitused, oma kogemuse jagamine vastavas vallas a 150-200 sõna.

Reflekteering ja kommentaar tuleb esitada mitte hiljem kui 2 nädalat peale kontakttunni toimumist.
Reflekteeringut võivad õppijad sooritada ka paaristööna (paaristöö tuleb õppejõuga eelnevalt kooskõlastada), kuid siis on vastav kirjutis ka kaks korda pikem ja põhjalikum.