Friday, August 26, 2011

Aine eesmärk

Anda ülevaade üldhariduskoolides ja kõrgkoolides kasutatavatest haridustehnoloogia ja digitaalse meedia vahenditest ning parimatest praktikatest nende õppetöös rakendamisel ja haldamisel. Aidata kaasa teadmiste ja oskuste praktilise rakendamiskogemuse kujunemisele, mis võimaldab iseseisvalt otsustada, milliseid IKT vahendeid ja kuidas neid näiteks kooli keskkonnas rakendada.

Teemad:
Tänapäeva kool ja taristu. Erinevad IKT ressursid ja meediavahendid (sh. õpikeskkonnad). Olemasolevate vidinate juurutamine kooli kontekstis – vajaliku tugimaterjali loomine õpetajatele, haridustehnoloogile (kasutusjuhend, tööjuhend, tunniplaan, tunni analüüs). IKT kasutuse uuring kooli kontekstis. Reflektsioon ja vaatluspäevik.

Korraldus:
a. Kursuse sooritamiseks vajalik töö maht on 78 (3x26) tundi. Sellest kontakttundidena toimub sissejuhatav seminar (3 tundi), vaatluspraktikumid (12 tundi) ja kursuse töö esitamine teistele (3 tundi). b. Üliõpilased on kohustatud iga vaatlusseminari kohta koostama reflektsiooni interneti põhises vaatluspäevikus, tutvuma vastava teema kirjalike materjalidega ning kommenteerima ka teiste kirjutatut (25 tundi).
c. Igal üliõpilasel tuleb kursuse lõpus esitada mahukas arvestuslik iseseisev töö (35 tundi), mis koosneb ühe või mitme taristu kasutamisdisainist (kompaktne moodul) oma töökohale või tulevasele töökohale (nt. koolis).

Õpiväljundid:

· omab ülevaadet enamlevinud haridustehnoloogia ja digitaalse meedia vahenditest ning nende kasutamisest õppetöös;

· oskab koostada õppeasutuse haridustehnoloogilise infrastruktuuri ja selle arendusvajaduste kirjelduse;

· oskab kavandada õppeasutuse haridustehnoloogilisi tugiteenuseid;

- oskab kavandada õppeasutuse haridustehnoloogia ja digitaalse meedia vahendite haldamist;